Tarot

Tarotový profil

6. února 2015 v 15:26 | Ameline
Někde na pomezí tarotu a numerologie se nachází velice zajímavé místo. Jistě jste se setkali s numerologickými výpočty z data narození. Mají cosi do sebe, přesto mě zanechaly více, než rozpačitou i po poměrně detailním studiu všech čísel (numerologické postupy pracující s mřížkou jsou naopak poměrně použitelné). S kartami však přichází něco, co čísla nenesou, nebo alespoň ne v takové míře - archetypy. Každá karta má velice hluboký smysl, který si každý nese v sobě - známe je z pohádek, z mýtů, z vlastních představ - možná je to také určité univerzální bohatství, zanesené do mapy našeho společného nevědomí. Mohu říci, že výpočet tarotového profilu má poměrně dobrou vypovídací hodnotu a ukazuje i na oblasti, které si zaslouží naši pozornost.

Teď již tedy k samotným výpočtům. Počítáme kartu osobnosti a kartu duše, z nichž dále odvozujeme kartu stínu. Karta duše ukazuje na samotný základ a vnitřní energii, základní formu k níž člověk přirozeně tíhne. Karta osobnosti dále ukazuje, jak se tyto kvality reálně projevují ve světě, ve způsobu, jak člověk působí na okolí, ale i na jeho talenty. Karta stínu poté ukazuje aspekty, s nimiž má člověk problém, část sebe, s níž má problém a která se mu těžko přijímá. V pozdějších fázích přestává být kartou stínu, ale kartou učitele, která učí moudrosti, která by jinak zůstala skrytá.


Ke kartě osobnosti vede velmi jednoduchý postup, kdy sčítaním číslic data narození se postupně dostáváme k číslu stejnému nebo menšímu než 22. Na příkladě to vypadá takto:

27.5.1987 = 2+7+5+1+9+8+7 = 39

Tento výsledek je ale větší, než 22, proto pokračujeme

39 = 3+9 = 11

Výslednou kartou osobnosti je tedy číslo 11

(*Kartě Blázna připadá současně číslo 0 i 22 - začátek a konec - pokud dojdeme k výsledku 22, jedná se právě o něj)


Karta duše vypovídá o základu bytosti, jaká je energie, motivace toho nejzákladnějšího v člověku. Pro výpočet karty duše je třeba dostat se k základnímu principu za tímto číslem, který představují karty 1-9. Tedy:

11 = 1+1 = 2

Pokud je číslo osobnosti samo o sobě kartou 1-9, pak je karta duše totožná s kartou osobnosti.


Karta stínu je potom podle následující tabulky ta, jež není v příslušném řádku ani kartou duše, ani kartou osobnosti. Ne každý má kartu stínu, někdo se utkává s dvěma. Neznamená to slabší nebo silnější stínové charakteristiky, jen míru jejich složenosti a provázanosti. Karta stínu ukazuje na skryté vlastnosti, ty, které člověk na sobě těžko přijímá nebo které přímo odmítá. Posléze se tento aspekt osobnosti stává průvodcem a učitelem.
1-Mág10-Kolo19-Slunce
2-Velekněžka11-Síla20-Poslední soud
3-Císařovna12-Viselec21-svět
4-Císař13-Smrt22-Blázen
5-Velekněz14-Mírnost
6-Zamilovaní15-Ďábel
7-Vůz16-Věž
8-Vyrovnání17-Hvězda
9-Poustevník18-Luna*Názvy karet se mezi sadami mění, určující je číslo. Karty číslo 8 a 11 bývají mezi sadami vzájemně přehazované, což je dáno historickým vývojem tarotu a tím, na kterou tradici který balík navazuje. Sama považuji za správnější kartu Síly (chtíče) na čísle 11, ale je to spíše názor daný vypěstovaným citem a setkáním s několika lidmi, kterým tato čísla připadala. Pokud ve Vaší sadě je však na čísle 11 spravedlnost/vyrovnání a chápete již tuto kartu jako kartu číslo 11 a s jako takovou s ní pracujete, v takovémto případě můžete karty 8 a 11 oproti tabulce prohodit.

Může dojít k několika případům:
Jedna karta osobnosti, jedna karta duše a jedna karta stínu - Je třeba najít spojení od navenek projevované energie s tou, která leží v jejím základě (nebo naopak), aby mohlo dojít ke spojení i s tím, co se nejprve jeví jako temné, ale přitom ukrývá netušené poklady.
Společná karta duše a osobnosti, jedna karta stínu - Vhodné je rozvíjet základní energii, zbavit ji zbytečných, zatěžujících "návdavků" a takto dojít i k poznání odvrácené stránky.
Společná karta duše a osobnosti, dvě karty stínu - Hlavní důraz zde je na rozvíjení charakteristik základní karty, aby se naučila čerpat z obsažných stínových oblastí, které nabízí netušené hlubiny.
Jedna karta osobnosti, jedna karta duše a žádná karta stínu - Výzvou zde je, spojit oba aspekty do harmonického celku a ten pěstovat k jeho konečné velikosti.
Dvě karty osobnosti, jedna karta duše, žádná karta stínu (pouze u kombinace 19-10-1) -Jedná se o mimořádně tvořivý aspekt. Výzvou zde je, spojit všechny aspekty do harmonického celku, který umožní nevídané věci.

Jednotlivé profily mají souvislost i s příslušnými kartami malé arkány. V tomto pojetí ale malé karty představují možnosti subjektivního úhlu pohledu, nikoliv další aspekty. Malá a velká arkána obecně představují odlišné principy, odlišné polohy - jinou část systému. Nicméně v základě jejich číslování je určitý společný myšlenkový základ. Jsou to následující kombinace:

Mág - Kolo - Slunce -Esa -desítky

Velekněžka - Síla - Soud - Dvojky

Císařovna - Viselec - Svět - Trojky

Císař - Smrt - Blázen - Čtverky

Velekněz - Mírnost -Pětky

Zamilovaní - Ďábel - Šestky

Vůz - Věž - Sedmičky

Vyrovnání - Hvězda - Osmičky

Poustevník - Luna - Devítky

Zajímavé výklady

22. ledna 2015 v 8:00 | Ameline
Nejčastěji používám jednoduchý trojkaretní výklad, někdy jen intuitivně kladu karty, ale je fajn mít v zásobě širší či specializovanější výklady. Několik z těch jednodušších, které se mi osvědčily, zde uvedu.

3x3 karty
Je to výklad mírně komplexnější, než obyčejné tři karty a dodává celistvější pohled. Zde je místo si opravdu pohrát se vzájemnými vztahy živlů (někdy o tom bude článeček) právě díky struktuře po trojicích. Lze jej vykládat jak prognosticky (do budoucna), v kterémžto případě poskytuje dostatek informací i o všem okolo, ale je také vhodný, pokud chceme hlubší mapu situace či něčí osobnosti.


Tento výklad interpretuji po dohromady 6 trojicích.
Karta 1. označuje základní záležitost tak, jak se nyní jeví tazateli

Karty 9,5,8 označují v předpovědním výkladu minulost, na které se buduje, při hloubkovém výkladu jako "mapa" označují věci v danou chvíli pasivní.
Karty 2,1,4 jsou v předpovědním výkladu současnost, v mapovacím výkladu to, co se reálně projevuje
Karty 6,3,7 označují v předpovědním výkladu budoucnost, v mapovacím výkladu je to strana aktivní.

Karty 9,2,6 jsou věci z okolí tazatele, to, co na něj má vliv z vnějšího světa
Karty 5,1,3 je to, co se pohybuje ve vědomí tazatele, to, čeho si je vědom.
Karty 8,4,7 značí to, co na tazatele má vliv z podvědomí, co se mu pohybuje v duši aniž by o tom věděl.

Význam znamení
Jedná se o jednoduchý výklad, který používám k ujasnění si některých věcí, od znamení v životě až po celé sny. Nemusí být od věci požádat o reinterpretaci některé karty.


Karta 1 - Označuje, co se stalo, či obecně samotný předmět výkladu. Zajímáme-li se o kartu, umístíme ji sem před výkladem.
Karta 2 - Co to znamená
Karta 3 - Co to neznamená
Karta 4- Vlivy, které vychází z nás a našeho způsobu vnímání reality (dá se říci vlivy příjmače)
Karta 5 - Vlivy, které se oběvují mimo nás - průvodci, andělé, obecně duchovní síly, nebo cokoliv je vlastní danému symbolu (dá se říci vlivy vysílače)

Cesta k cíli
Je málo věcí, které by byly skutečně nemožné. Jen někdy to chce víc času a síly, než jsme schopni a ochotni dát. Pokud jsme si stanovili nějáký cíl, tento výklad ukáže, jaké nám v tom stojí překážky, jakou ideální cestou jej dosáhneme, ale i co pro něj budeme muset obětovat. Můžeme zjistit, jak na to, ale třeba taky, že nám to za to fakt nestojí.


Karta 1 označuje postoj tazatele
Karta 2 ukazuje, jak cíl vypadá v tazatelově mysli
Karty 3,4,5 ukazují na motivaci tazatele (4 jsou vnější vlivy, 5 je nevědomá složka a 3 je složka vědomí)
Karty 6,7,8 představují překážky, jimiž tazatel čelí (7 jsou nástrahy z vnějšku, o nichž neví, 8 je to, co je překážkou v jeho nevědomí a 6 je to, čeho si je vědom, že je problém)
Karta 9 souvisí s kartou 1 a ukazuje, jak musí tazatel přehodnotit svůj postoj
Karty 10,11,12 jsou postupem, který nejsnáze povede k cíli
Karta 13 je to, co musí být dosažení cíle obětováno

Původní publikace 16. ledna 2014 v 19:17

Tarot obecně

19. ledna 2015 v 8:00 | Ameline
Karty vykládám intuitivně něco přes polovinu svého života, ale jak dospívám, symboly a významy se skládají do nejzajímavějších významů. Myslím, že to, co tady v tarotu máme, je jazyk. Jazyk, který dokáží ovládnout všechny složky vědomí a umožní tak jejich vzájemnou komunikaci. Tarot jako mapa vesmíru. Tarot jako mapa duše.

historie
O původu tarotu se vedou spory. Mnoho lidí vidí jeho původ v Egyptě, jiní v dokonce až v Asii. Sama se domnívám, že je nesmírně důležité rozlišit tradici a symboly, které tarot používá, od média, které je nese. Karty samy s největší pravděpodobností nemají nikterak komplikovanou minulost - ta úzce souvisí s karetní hrou "taroky". Tarokové karty jsou vlastně karty tarotové, které mají podle regionálního rázu hry vynechané některé malé arkány. Taroky jsou fascinující a poměrně složitá strategická hra, která je poprvé zmiňována v dokumentech z 15 století. Na kartách se postupně začala oběvovat sociální, filozofická, či heraldická tématika. Není složité si představit, že tyto výjevy inspirovaly první kartáře.
Mnohem zajímavější je nauka, která se s kartami pojí dnes. Někde cestou od jednoduchého ztvárnění, které vzniklo v půlce 15 století v Marseille a dnešní hlubokou, mnohovrstevnatou symbolikou, kterou karty nesou, se něco muselo stát. Do karet se vlilo tolik filozofie, nasadilo na ně tolik systémů, že je stěží k uvěření, že kdy mohly sloužit něčemu jinému a že nevznikly pro tento účel (alespoň ne v mysli tvůrce).

Struktura balíčku
Tarotové karty obsahují dohromady 78 karet, z toho 56 malých arkán - malých tajemství, a 22 velkých arkán - velkých tajemství. Malé arkány jsou rozděleny na 4 barvy, které se mohou jmenovat různě, většinou jsou to ale hole, poháry, meče a mince. Mincím se často také říká disky nebo pentakly. Těmto čtyřem barvám byly přiřazeny čtyři živly. O tom, který živel vládne které barvě, panuje určitá nejednota a budu se tomu věnovat v dalším článku. Většinou se používá rozdělení Hole - oheň, Poháry - voda, Meče- vzduch a Mince - země. V každé barvě nalezneme deset číslovaných karet a čtyři dvorské karty. Každé číslo odpovídá příslušné sefiře na stromu života.
Velké arkány, nebo také trumfy, nejsou takto děleny a mají v balíčku výraznější postavení. Nesou většinu symboliky. Celkový počet je 22, ale počítají se od nuly. Na stromu života označují cesty mezi sefirami.

Druhy balíčků
Dnes existuje mnoho tarotových sad a málo záleží na tom, se kterou pracujete, pracuje-li se vám s ní dobře. Výraznou linkou jsou taroty odvozené od řádu Zlatého úsvitu, které vychází z Rider-Waite tarotu nebo Crowleyho Thothova tarotu. Existuje však ale také mnoho sad s wiccanskou nebo novopohanskou tématikou, stejně jako mnoho naprosto nezařaditelných balíčků, kde jsou autoři více nebo méně originální ve svých myšlenkách a symbolech. Vybíráte-li balíček, je ze všeho nejdůležitější váš vlastní pocit.

Původní publikace 10. ledna 2014 v 15:38

Já a tarot

18. ledna 2015 v 17:50 | Ameline
Tak jsem se zamyslela nad tím, jak dlouho se s kartami známe a došla k zajímavým závěrům, protože na to, že si zatím světa neužívám ani čtvrt století, něco přes půlku života mě provází karty.
V naší rodině se odjakživa hrají taroky, kdykoli se sejde více lidí. Milá tradice. Karty jsou to ovšem ty samé, jako tarotové (jen rakouská verze vytahala polovinu malé arkány, Francouzi používají celý balíček). To znamená, že s tarokama můžete vykládat a s balíčkem tarotů si můžete klidně zahrát. Taroky jsem hrála dříve, než jsem celou "ruku" pořádně udržela v obou dlaních, krásné vzpomínky :D

Tarot jako takový jsem ale do ruky dostala až přibližně v 11 letech, kdy si ho koupila máma, ale zjistila, že mi to jde o hodně lépe než jí, tak na mě často směřovala dotazy. Jednalo se o Crowleyho Thoth tarot a zpětně mohu říci, že bych jej nikdy nedala do rukou nikomu v mém věku, kdo, nemá vyřešeny životní hodnoty či osobnost jako takovou a postrádá solidní vedení. Alaister Crowley byl dost kontroverzní figurou se strhující osobností, která prostupuje jeho kartami ruku v ruce s jeho širokými znalostmi. Je to ale balíček s asi největší hloubkou, s jakou jsem se u karet setkala.

Několik let poté jsem si koupila vlastní karty. Šetřila jsem na ně asi půl roku. Postrádaly hloubku Thotu, ale byly pohádkové a jemné, úměrné mému věku. Postupně ale můj zájem o karty ochladal, že jsem si jen občas něco vyložila a dále se tím nezabývala. To se změnilo, když jsem podědila maminčin starý balíček, který nepoužívala, ten se kterým jsem začínala. To bylo před třemi lety. Ten balíček znovu podnítil můj zájem a začala jsem se tarotu věnovat systematicky, až se stal opravdovou vášní.

Původní publikace 6. ledna 2014 v 15:30
 
 

Reklama